top


Regulamin LASER GAME§ 1


Osoby przebywające na terenie Laserowej Areny LASER GAME zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem i stosowania zasad w nim zawartych oraz przestrzegania poleceń pracowników (Obsługi).


Zasady ogólne
§ 2


Osoby przebywające na terenie Laserowej Areny LASER GAME zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób przebywających na terenie obiektu.

§ 3


Osoby przebywające na terenie Laserowej Areny LASER GAME zobowiązane są do zachowania porządku i czystości.

§ 4


Na terenie Laserowej Areny LASER GAME dozwolona jest wyłącznie konsumpcja artykułów w nim zakupionych. Obsługa może jednak w szczególnych wypadkach zezwolić na odstąpienie od tej zasady.

§ 5


Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Laserowej Areny LASER GAME.


Zasady dotyczące gry w elektroniczny paintball
§ 6


Elektroniczny Paintball jest nowoczesną formą rozrywki w której każdy uczestnik zostaje wyposażony w kamizelkę wraz z pistoletem. Uczestnicy rywalizują na specjalnie przygotowanej arenie w stylu gier komputerowych. Niesamowity klimat gwarantuje świetną zabawę.

§ 7


Regulamin stanowi zespół zasad gwarantujących dobrą i bezpieczną zabawę na terenie Laserowej Areny LASER GAME.

§ 8


Uczestnictwo w grze możliwe jest w godzinach otwarcia Laserowej Areny LASER GAME po uiszczeniu opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją treści Regulaminu.

§ 9


W grze mogą brać udział wyłącznie osoby powyżej 7 roku życia. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za dopuszczenie do gry ponosi Rodzic/Opiekun. W przypadku organizowania wejść grupowych/organizowania urodzin za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponosi Rodzic/Opiekun organizujący wejście/urodziny.

§ 10


Warunkiem uczestnictwa w grze jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu.

§ 11


Za podanie nieprawdy, bądź zatajenie okoliczności eliminujących możliwość przystąpienia do gry odpowiedzialność ponosi uczestnik gry (Gracz) lub jego Rodzic/Opiekun.

§ 12


Osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających nie mogą brać udziału w grze. O stanie trzeźwości Klienta decyduje Obsługa.

§ 13


Obsługa ma prawo odmówić klientowi uczestnictwa w grze bez podania przyczyny.

§ 14


Każdy Gracz przed rozpoczęciem gry musi odbyć obowiązkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w miejscu gry (Arena) oraz sposobu korzystania z jego wyposażenia.

§ 15


Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w grze wydaje Obsługa. Gracze zobowiązani są zdać sprzęt Obsłudze możliwie najszybciej po zakończeniu gry, w stanie nie gorszym niż podczas jego wydawania.

§ 16


Na Arenie obowiązuje obuwie sportowe (płaska podeszwa).

§ 17


Na Arenie zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych osób. W szczególności zabrania się: biegania oraz czołgania; agresywnego zachowania w stosunku do innych osób; fizycznego kontaktu między Graczami, w szczególności popychania innych graczy, przepychania się graczy; chwytania broni innego Gracza; używania broni i wyposażenia Areny w sposób inny niż przedstawiony przez Obsługę w czasie szkolenia; wspinania lub wieszania się na ściankach lub elementach wyposażenia Areny; palenia papierosów, spożywania wszelkich napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających; wnoszenia przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu innych Graczy.

§ 18


Gracz jest zobowiązany do stosowania się do znaków znajdujących się na Arenie, sygnałów dźwiękowych, a przede wszystkim poleceń wydawanych przez Obsługę.

§ 19


Na Arenie zabronione jest używanie urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk.

§ 20


Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje, jak również odniesione urazy Gracz jest zobowiązany zgłaszać Obsłudze zaraz po zaistniałym zajściu.


§ 21


Osoby, które dopuszczą się dewastacji sprzętu lub innych elementów będących na wyposażeniu Areny są zobowiązane do naprawienia wyrządzonych szkód.


§ 22


Na Arenie mogą znajdować się wyłącznie Gracze i Obsługa.


§ 23


Gracze, którzy nie będą przestrzegali Regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa mogą zostać wyproszeni z Areny bez prawa zwrotu poniesionych kosztów opłaty, o której mowa w § 8 Regulaminu.


§ 24


Obsługa ma prawo zamknięcia pewnych części areny z uwagi na bezpieczeństwo Graczy.


§ 25


W przypadku ewakuacji lokalu dzieci zostaną sprowadzone przez personel/Obsługę Laserowej Areny LASER GAME na poziom – 1 do oznaczonego miejsca przed wyjściem ewakuacyjnym, skąd Rodzice/Opiekunowie odbiorą dzieci. W przypadku organizowania przyjęć urodzinowych/wejść grupowych Rodzic/Opiekun organizujący imprezę/wejście grupowe odpowiada za odebranie dzieci z oznaczonego miejsca na poziomie -1.


Galeria Echo

Swiętokrzyska 20
Kielce


Tel. kom. 662 687 719

Godziny otwarcia:
Pon - Sob: 10 - 21
Niedziela: 10 - 20Wyœwietl większą mapę

top